Projekt „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie”

Gmina Opoczno realizuje projekt pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie”. Na jego realizację Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 788 464,93 zł oraz dofinansowania krajowego z budżetu państwa w wysokości 46 380,29 zł. Łączne dofinansowanie 834 845,22 zł.

Uzyskane przez Gminę Opoczno dofinansowanie przeznaczone jest na wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, osuszenie fundamentów, co pozwoli uchronić substancję zabytkową tego obiektu.

Wymiana dachu została już zakończona, natomiast w obecnej chwili trwają prace związane z izolacją fundamentów, które poprzedzone są wykopaliskowymi badaniami archeologicznymi.

Projekt zakłada rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Opocznie poprzez utworzenie stałej wystawy prezentującej ceramiczne dziedzictwo kulturowe regionu opoczyńskiego.

W związku z tym, zostały zakupione już nowe gabloty muzealne oraz sprzęt multimedialny w postaci dwóch wyświetlaczy i infokiosku, które umożliwią zaprezentowanie i wyeksponowanie zasobów muzealnych. „Interaktywna ekspozycja” to również atrakcyjniejsza forma edukacji. Po utworzeniu stałej wystawy dla mieszkańców planowane jest zorganizowanie warsztatów ceramicznych.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów o charakterze społecznym, technicznym oraz przede wszystkim środowiskowym. Muzeum pełni ważną rolę kulturotwórczą  w życiu mieszkańców Gminy i regionu,  stąd potrzeba modernizacji obiektu w celu ochrony i zachowania funkcji obiektu zabytkowego. Dzięki temu, mieszkańcy będą mogli zaspokajać swoje potrzeby kulturalne, korzystać z zasobów oraz brać udział w organizowanych w Muzeum wydarzeniach.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny, Poddziałanie VI.2.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?