Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum

Burmistrz Opoczna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie z siedzibą: Plac Zamkowy 1, 26-300 Opoczno

I. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki związane z działalnością statutową Muzeum,

2. co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż w instytucjach związanych z działalnością kulturalną,

3. co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,

4. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum Regionalnego w Opocznie,

5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

6. obywatelstwo polskie,

7. znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede wszystkim: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks pracy, oraz zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,

8. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

9. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1440, z późn.zm.),

10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na kierowniczym stanowisku.

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1. wniosek z motywacją przystąpienia do konkursu,

2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (odpisy lub potwierdzone przez kandydata/kę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów),

3. pisemne przedstawienie programu działania Muzeum Regionalnego w Opocznie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, z możliwością pozyskiwania środków na działalność kulturalną,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

6. oświadczenie kandydata/tki o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym,

7. oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a karany/a zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1458),

8. oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

10. do oferty mogą być dołączone opinie i rekomendacje.

11. oświadczenie, w którym kandydat/ka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną:

 „Ja …………………(imię i nazwisko) wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji w „Konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie.”. Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Obowiązek informacyjny:

12. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno nr tel. +48 44 7860100,

13. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, którym jest Dariusz Badura tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl   

14. Pani/Pana dane (podane przez Panią/Pana) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji w konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny Administratora w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz ewentualna zgoda kandydat/kia (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż przewidziane w Kodeksie pracy).

15. Pani/Pana dane nie będą przekazywane.

16. Dane będą przechowywane i zostaną usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji. Po tym okresie dokumenty kandydatów będą dostępne do odbioru w Wydziale Administracyjnym i Kadr. Dokumenty nieodebrane zostaną trwale zniszczone.

17. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

18. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych

19. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

20. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

21. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.”

III. Informacje o sposobie składnia ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs na kandydata stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie” z podanymi wewnątrz danymi kontaktowymi kandydata, do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz.14.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Opocznie lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.

Konkurs odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum Regionalnego w Opocznie w jego siedzibie w Opocznie, Pl. Zamkowy 1.

Burmistrz Opoczna
(-) Dariusz Kosno

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?