Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum

Burmistrz Opoczna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie z siedzibą: Plac Zamkowy 1, 26-300 Opoczno

I. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki związane z działalnością statutową Muzeum,

2. co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż w instytucjach związanych z działalnością kulturalną,

3. co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,

4. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum Regionalnego w Opocznie,

5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

6. obywatelstwo polskie,

7. znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede wszystkim: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks pracy, oraz zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,

8. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

9. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1440, z późn.zm.),

10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na kierowniczym stanowisku.

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1. wniosek z motywacją przystąpienia do konkursu,

2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (odpisy lub potwierdzone przez kandydata/kę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów),

3. pisemne przedstawienie programu działania Muzeum Regionalnego w Opocznie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, z możliwością pozyskiwania środków na działalność kulturalną,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

6. oświadczenie kandydata/tki o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym,

7. oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a karany/a zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1458),

8. oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

10. do oferty mogą być dołączone opinie i rekomendacje.

11. oświadczenie, w którym kandydat/ka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną:

 „Ja …………………(imię i nazwisko) wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji w „Konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie.”. Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Obowiązek informacyjny:

12. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno nr tel. +48 44 7860100,

13. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, którym jest Dariusz Badura tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl   

14. Pani/Pana dane (podane przez Panią/Pana) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji w konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny Administratora w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz ewentualna zgoda kandydat/kia (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż przewidziane w Kodeksie pracy).

15. Pani/Pana dane nie będą przekazywane.

16. Dane będą przechowywane i zostaną usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji. Po tym okresie dokumenty kandydatów będą dostępne do odbioru w Wydziale Administracyjnym i Kadr. Dokumenty nieodebrane zostaną trwale zniszczone.

17. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

18. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych

19. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

20. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

21. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.”

III. Informacje o sposobie składnia ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs na kandydata stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie” z podanymi wewnątrz danymi kontaktowymi kandydata, do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz.14.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Opocznie lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.

Konkurs odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum Regionalnego w Opocznie w jego siedzibie w Opocznie, Pl. Zamkowy 1.

Burmistrz Opoczna
(-) Dariusz Kosno

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?